Merckx Advocatenkantoor - Incasso

Incasso

Een belangrijke onderdeel van de dienstverlening van het kantoor zijn de incasso en de inning van onbetaalde facturen gericht aan zowel particulieren als ondernemingen.

Er wordt daarbij in eerste instantie een minnelijke invordering nagestreefd door één of meerdere aanmaningsbrieven en eventueel door telefonische contactname naar wens van de cliënt, waarbij er nauw op wordt toegezien de relatie met uw klant en uw reputatie niet te schaden.

In voorkomend geval kan er in samenspraak met de cliënt een afbetalingsplan overeengekomen worden, desgevallend in combinatie met één of meerdere bewarende maatregelen of garanties.

In functie van de resultaten van de minnelijke invorderingsfase (vb. de debiteur heeft niet gereageerd, heeft slechts een deelbetaling gedaan of heeft de vordering betwist) wordt er vervolgens geëvalueerd of een gerechtelijke invordering in de concrete omstandigheden aangewezen is (o.m. in functie van de solventie van de debiteur, de aard en de ernst van de betwisting, de omvang van de vordering in functie van de verwachte kost en duur van een gerechtelijke procedure etc.). Een negatief advies in deze fase zal kunnen aangewend worden als stavingsstuk om de factuurschuld in uw boekhouding af te boeken.

In het andere geval wordt de gerechtelijke procedure voor de rechtbank aangevat door de betekening aan de debiteur van een dagvaarding, dan wel conform de inleidingswijze voorzien in het reglement van de arbitrageinstantie indien dat op voorhand contractueel voorzien werd. Vooralsnog enkel ingeval de debiteur in het buitenland gevestigd is, kan onder bepaalde voorwaarden d.m.v. de specifieke procedure van het Europese Betalingsbevel op een vereenvoudigde manier een uitvoerbare titel lastens de debiteur bekomen worden.

Na de betekening door de gerechtsdeurwaarder van het tussen te komen vonnis begint voor de debiteur een vervaltermijn van één maand om verzet (ingeval van verstek) of beroep aan te tekenen, bij gebreke waaraan het vonnis 'in kracht van gewijsde' zal treden en -bij gebrek aan vrijwillige betaling- aldus geëxecuteerd zal kunnen worden op het vermogen van de debiteur bijvb. door een openbare verkoop.

Ingeval van een procedure voor een arbitrage-instantie speelt deze 'wachtperiode' meestal niet aangezien daar veelal uitspraak wordt gedaan in enige aanleg en dus zonder de mogelijkheid van hoger beroep (tenzij dat op voorhand anders werd overeengekomen).

Tot het verstrijken van die periode van één maand is de uitvoerbaarheid van het vonnis in de regel geschorst in afwachting van een eventueel verzet of hoger beroep (die uiteraard ook schorsende werking hebben ), tenzij de rechter op gemotiveerd verzoek van de eiser deze regel buiten werking heeft gesteld door het vonnis wat men noemt 'uitvoerbaar bij voorraad te verklaren', hetgeen in de praktijk geregeld voorkomt.

De laatste fase is dan de inning van het veroordelend vonnis of arrest bij de debiteur, dewelke al dan niet vrijwillig overgaat tot betaling van de veroordeling.

Weigert de debiteur vrijwillig te betalen dan kan er worden overgegaan tot beslag op de roerende en/of onroerende goederen van de debiteur al dan niet gevolgd door verkoop van de beslagen goederen. Een ander executiemiddel is het derdenbeslag in handen van derden die op hun beurt schuldenaar zijn van uw schuldenaar (bijvoorbeeld de bank, de werkgever of klanten van de debiteur).

Alvorens hiertoe over te gaan worden in nauw overleg met de gerechtsdeurwaarder de reële executiemogelijkheden nauwkeurig onderzocht o.m. door een nazicht van de vermogenstoestand van de debiteur bij de R.S.Z. en de werkgever, een opzoeking in het Centraal bestand van beslagberichten, de evaluatie ter plaatste door de gerechtsdeurwaarder bij de betekening van het vonnis of het vonnis, een consultatie bij het D.I.V. of nog bevraging bij de registratie naar gebeurlijke onroerende goederen van de debiteur.

Indien er aanwijzingen zouden zijn dat de debiteur zich lopende de invordering onvermogend zou maken kan er nog voor de aanvang van de gerechtelijke procedure desgvallend worden overgegaan tot het leggen van bewarend beslag op bepaalde goederen van de debiteur of in handen van derden die goederen van deze laatste onder zich houden of schuldenaar zijn van de debiteur (bijvb. op de bankrekeningen van de debiteur), of zal er in extremis zelfs strafklacht kunnen worden neergelegd bij de onderzoeksrechter wegens bedrieglijk onvermogen.

Om deze invorderingsprocedure optimaal te stroomlijnen biedt het kantoor de mogelijkheid uw contracts- en algemene voorwaarden alsook uw interne debiteurenprocedure voor u te optimaliseren om alzo uw kansen op een snelle en efficiente inning van uw facturen aanzienlijk te verhogen.