Merckx Advocatenkantoor - Tarieven

Tarieven

Aan de hand van de beschikbare informatie wordt een initiële inschatting van de kostprijs gemaakt waarna een voorschot wordt gevraagd alvorens de prestaties aan te vatten. Dreigt de provisie op te raken, dan zal tijdig een bijkomend voorschot worden gevraagd om stilstand in uw dossier te vermijden. Bij het afsluiten van het dossier worden de provisies met de prestaties en kosten verrekend en een eventueel batig saldo zal worden teruggestort.

De kostprijs van een zaak omvat de ev. gerechtskosten, het ereloon van uw advocaat en de kantoorkosten.

De gerechtskosten zijn de rechtstreekse kosten ten behoeve van een gerechtsprocedure, waaronder o.m. de rolrechten en de betekenings- en uitvoeringskosten door een gerechtsdeurwaarder. Hieronder valt ook de zgn. ‘rechtsplegingsvergoeding’ of RPV, zijnde een forfaitaire tegemoetkoming ten laste van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten en erelonen van de advocaat van de in gelijkgestelde partij.

De gerechtskosten worden in het eindvonnis ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij. Dit betekent dat wanneer de rechtbank u als eiser of als verweerder in het gelijk stelt, u de gemaakte procedurekosten en een deel van de kosten van uw advocaat kan recupereren. Omgekeerd geldt dat wanneer u in het ongelijk wordt gesteld, u naast de gerechtskosten en de kosten van uw advocaat, tevens een deel van de kosten van de advocaat van de tegenpartij moet vergoeden.

Het ereloon wordt standaard gerekend aan een uurtarief van € 125,- ex BTW voor particulieren en € 135,- ex BTW voor zelfstandigen en ondernemers. Afwijkingen in meer of min zijn mogelijk en worden op voorhand schriftelijk overeengekomen. Het kantoor werkt met timesheets waarop de prestaties worden bijgehouden.

Voor prestaties buiten het kantoor zoals zittingen van de rechtbank, expertisevergaderingen enz., wordt behoudens uitzonderlijke omstandigheden (bijvb. expertise in het buitenland) een forfaitaire vacatievergoeding van 2x het uurloon gerekend.

De kantoorkosten tenslotte zijn de gemaakte kosten in uw dossier inherent aan de werking van het kantoor en worden aangerekend als volgt:

  • Dossierkost: € 45,-
  • Briefwisseling/dactylo: € 5/p.
  • E-mails in/uit : € 2,5
  • Aanget. zending: € 8,-
  • Inkomende e-mails/fax: € 2,5
  • Kopies: € 0,30
  • Verplaatsingen: € 0,6/km
  • Archivering: € 25,-


Vanaf 01.01.2014 zijn advocaten van rechtswege BTW-plichtig aan een tarief van 21%. De hierboven vermelde tarieven en kosten zijn exclusief BTW.